Setkání absolventu FaMe

Možnosti spolupráce

 

1) Absolventi FaME jako studenti doktorského studijního programu FaME

Máte-li zájem o pokračování svého studia v doktorském studijním programu, můžete se přihlásit na referátu výzkumu a kvalifikačních řízení, obvykle do poloviny května. Přijímací řízení do DSP obvykle probíhá v polovině června. Pro přihlášení je třeba být domluven s případným školitelem z řad pedagogických pracovníků fakulty. Dále je třeba splnit podmínky, které jsou každoročně zveřejňovány děkankou fakulty na webových stránkách (zpracovaná doktorandská esej, kopie VŠ diplomu, životopis uchazeče, soupis případných publikovaných i nepublikovaných prací a výsledků odborné činnosti).

Pro další informace můžete kontaktovat jednu z následujících osob:

Referát výzkumu a kvalifikačních řízení

Naděžda Vyoralová
E-Mail: vyoralova@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2672

Bc. Michaela Vystrčílová
E-mail: vystrcilova@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2229

Proděkan pro výzkum a spolupráci s praxí

Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
E-mail: knapkova@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2405

2) Úspěšní absolventi FaME jako zvaní přednášející ve svém oboru

Máte-li zájem vést na fakultě v rámci předmětů odbornou přednášku o některém tématu z Vaší praxe a pomoci tak obohatit výuku o praktický pohled, oslovte prosím s tímto návrhem garanty jednotlivých oborů.

Ve zprávě garantovi je prosím uveďte bližší informace o nabízené přednášce jako například:

  • Téma přednášky a vhodný předmět (nebo oblast předmětů) pro Vaši přednášku
  • Trvání přednášky (jednorázová / na pokračování)
  • Máte-li případně zájem o dlouhodobější spolupráci
  • Případné další Vaše podmínky

Garanti jednotlivých oborů

Pro magisterské studium:

Marketing a Management - Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
E-mail: stankova@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2356

Podniková ekonomika - doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
E-mail: popesko@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2504

Průmyslové inženýrství - prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.
E-mail: chromjakova@fame.utb.cz
Telefon: +420 576 032 819

Finance - prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
E-mail: pavelkova@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2401

Veřejná správa a regionální rozvoj - RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
E-mail: hajek@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2841

Bakalářské studium:

Management a ekonomika – Ing. Michal Pilík, Ph.D.
E-mail: pilik@fame.utb.cz
Telefon: +420 576 032 302

Management a ekonomika ve veřejné správě – RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
E-mail: hajek@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2841

Řízení výroby a kvalita – prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.
E-mail: chromjakova@fame.utb.cz
Telefon: +420 576 032 819

Účetnictví a daně - prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
E-mail: pavelkova@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2401

3) Absolventi FaME jako zprostředkovatelé praxí a stáží ve své organizaci

Studenti FaME nově v letním semestru druhého ročníku navazujícího magisterského studia vykonávají odbornou diplomovou praxi v rozsahu 20 pracovních dnů. V průběhu výkonu odborné praxe by měli uplatnit znalosti, které získali během studia na FaME UTB ve Zlíně. Další informace o praxi je možné získat na webových stránkách.

Kromě odborné praxe je možné nabídnout také běžnou stáž, více přizpůsobenou požadavkům Vaší organizace – a to jak studentům libovolného ročníku, tak dokonce absolventům.

Pokud uvažujete o nabídce praxe nebo stáže ve Vaší organizaci, kontaktujte prosím proděkana pro studium Ing. Michala Pilíka, Ph.D., který Vám rád podá jakékoliv další informace.

E-mail: pilík@fame.utb.cz
Telefon: +420 576 032 508

4) Absolventi FaME jako spolupracující osoby na projektech

Spolupráce v oblasti projektů nabízí více možností.

V případě spolupráce na projektu realizovaném na FaME se uzavírá dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti - v závislosti na délce odpracované doby na projektu. Informace o možnostech zapojení se do podobných projektů se budou objevovat především na portále kariera.utb.cz, případně Vám je může podat proděkanka pro výzkum a spolupráci s praxí Ing. Adriana Knápková, Ph.D. na adrese knapkova@fame.utb.cz.

Máte-li zájem o spolupráci na některém projektu, který se chystáte realizovat ve Vaší organizaci, kontaktujte prosím Ing. Lucii Tomancovou na emailu tomancova@fame.utb.cz. FaME má s realizováním různých projektů bohaté zkušenosti a spolupráce v této oblasti může být pro obě organizaci velmi přínosná.

Další možností je nabídnout projekt k řešení studentským týmům, které se jim budou po dobu jednoho roku zabývat v předmětu Řízení projektů. FaME pro tyto studenty zajišťuje informace a vzdělání o projektovém řízení jako takovém, Vaše organizace pak zajišťuje podmínky pro průběh řešení projektu a odborníka z firmy pro případné konzultace a korigování práce studentského týmu. V případě zájmu o tento typ spolupráce, kontaktujte prosím Ing. Miroslavu Komínkovou, Ph.D. na adrese kominkova@fame.utb.cz .

5) Absolventi FaME jako vedoucí a oponenti bakalářských a diplomových prací

Chcete-li vést (případně oponovat) bakalářskou či diplomovou práci, kontaktujte prosím Ing. Lucii Tomancovou na adrese tomancova@fame.utb.cz a nabídněte téma či témata, o jejichž řešení máte zájem. Dojde-li k dohodě, obdržíte metodický manuál ke zpracování bakalářské/diplomové práce a formulář posudku vedoucího (oponenta) BP/DP. Vaše témata budou poté navržena, společně s ostatními, k výběru studentům.

6) Absolventi FaME jako členové komisí u státních závěrečných zkoušek

Účast absolventů v komisích u státních závěrečných zkoušek je ze strany FaME velmi ceněna, kladně hodnotí tuto spolupráci také samotní absolventi. K takto blízké spolupráci je však možné přistoupit až po dlouhodobějších pozitivních zkušenostech ze vzájemné spolupráce. Případného zájemce pak schvaluje vědecká rada FaME.

7) Vybraní absolventi jako konzultanti při reakreditaci magisterských studijních programů jednotlivých oborů

Účast absolventů jako konzultantů při reakreditaci magisterských studijních programů je pro FaME velmi přínosná. Vzhledem k její závažnosti je k ní však možno přistoupit až po dlouhodobějších pozitivních zkušenostech ze vzájemné spolupráce. Případní konzultanti jsou jmenováni vždy podle potřeb Rady studijních programů, v závislosti na reakreditaci jednotlivých oborů, které stanoví MŠMT.

8) Nabídka pro další vzdělávání a informování absolventů FaME

FaME pravidelně nabízí informace o možnostech dalšího vzdělávání, které organizuje (celoživotní vzdělávání, přednášky odborníků na specializovaná témata, možnost získat certifikáty v oboru atd.). Informace jsou nabízeny na webových stránkách. Pokud budete mít k tomuto tématu libovolné dotazy, neváhejte kontaktovat proděkana pro studium Ing. Michala Pilíka, Ph.D. na adrese pilik@fame.utb.cz.

9) Klub absolventů FaME

Klub absolventů FaME je prvkem pevné vazby na školu, dřívější kolektiv a studium a je místem, kde se můžete znovu setkávat se svými přáteli, známými i učiteli. Jaké jsou výhody členství?

  • zprostředkování kontaktů mezi absolventy
  • aktuální informace o dění na fakultě
  • možnost účastnit se odborných přednášek
  • možnost aktivní spolupráce s fakultou (ve smyslu vzdělání a praxí pro studenty, diplomových prací, nabídky kurzů, pronájem prostor, atp.)
  • pozvánky na absolventské srazy, kulturní akce a akademické slavnosti

Pokud máte zájem přidat se do Klubu absolventů FaME a zůstat i nadále v kontaktu s vaší fakultou, kontaktujte prosím Ing. Lucii Tomancovou, Ph.D. na adrese tomancova@fame.utb.cz .

 
Journal of Competitiveness

Homepage | Aktuality | Fotogalerie | Možnosti spolupráce | Absolventi | Kontakty a odkazy | Job centrum UTB |

Copyright © 2010-2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky ; HodaDesign. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.